Štatút 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie na rok 2023

V štatúte na rok 2023 nastalo niekoľko zmien:

 • Zmenilo sa časové ohraničenie nominovaných diel, ocenenia sú udeľované za konkrétny umelecký počin v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023.
 • Pokiaľ doteraz mohla byť Cena Nadácie Tatra banky za umenie udelená jedenkrát za život v kategórii Mladý tvorca a jedenkrát za život v kategórii Hlavná cena, od tohoto ročníka bude môcť byt ocenenie udelené aj opakovane.
 • V prípade, že tvorcami diela sú dvaja a viacerí umelci, zaradí vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky dielo do kategórie Hlavná cena/Mladý tvorca na základe vekového priemeru jeho tvorcov. Vek umelcov bude rátaný k 31. 8. 2023, teda k dátumu ukončenia nominačného obdobia. Cenu Mladý tvorca môže získať umelec, ktorý bude mať do 31.8.2023, teda do ukončenia nominačného obdobia, menej ako 35 rokov.

Misia

Cena Nadácie Tatra banky za umenie chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

 • Kategórie a ceny

  Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023:

  Audiovizuálna tvorba: filmové alebo televízne dielo a rozhlas, príp. iné počiny v rámci žánru.

  Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál, príp. iné počiny v rámci žánru.

  Hudba: operná, klasická, alternatívna, populárna, príp. iné počiny v rámci žánru. Uprednostňuje sa tvorba pred interpretáciou a súčasná hudba pred historickou.

  Literatúra: poézia, próza, príp. iné počiny v rámci žánru. Do tejto kategórie nepatrí publicistika ani vedecké publikácie.

  Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, príp. iné počiny v rámci žánru.

  Dizajn: priemyselný, produktový, úžitkového umenia, príp. iné počiny v rámci žánru.

  V každej kategórii bude udelená 1 Hlavná cena pre umelca, autora nad 35 rokov, a 1 cena Mladý tvorca do 35 rokov. Tento štatút pripúšťa aj možnosť, že porota môže rozhodnúť, že cena v niektorej kategórii udelená nebude.

  Na ocenenie môže byť nominovaný jednotlivec alebo kolektív umelcov, autorov.

  V prípade, že tvorcom diela je kolektív, ktorého súčasťou je aj zahraničný tvorca, nominovaný je iba slovenský umelec.

  Na udelenie Hlavnej ceny môže byť nominovaný žijúci umelec, autor, ktorý je štátnym príslušníkom SR.

  Hlavná cena môže byť udelená umelcovi, autorovi aj viackrát za život. V kategórii Hlavná cena sa uprednostňuje tvorba pred interpretáciou.

  Cena Mladý tvorca môže byť udelená umelcovi, autorovi aj viackrát za život. V kategórii Mladý tvorca sa uprednostňuje tvorba pred interpretáciou.

  Ocenený Mladý tvorca môže neskôr získať Hlavnú cenu.

  Cenu Mladý tvorca môže získať umelec, ktorý bude mať do 31. 8. 2023, teda do ukončenia nominačného obdobia, menej ako 35 rokov.

  V prípade, že tvorcami diela sú dvaja a viacerí umelci, zaradí vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky dielo do kategórie Hlavná cena/Mladý tvorca na základe vekového priemeru jeho tvorcov. Vek umelcov bude rátaný k 31. 8. 2023, teda k dátumu ukončenia nominačného obdobia.

  V prípade, že sa laureátom stane kolektív umelcov, členom akadémie sa stane každý ocenený v rámci kolektívu.

 • Odmeny oceneným

  Hlavná cena je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR a s odovzdaním bronzovej sochy.

  Cena Mladý tvorca je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 5 000 EUR a s odovzdaním bronzovej plakety.

  V prípade kolektívu sa udeľuje 1 socha alebo 1 plaketa a finančná odmena (Hlavná cena 10 000 EUR, Mladý tvorca 5 000 EUR) sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých.

 • Akadémia

  Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci žijúci ocenení, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov Akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie na ocenenia, z ktorých Porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii. Člen Akadémie môže nominovať  len v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ale môže tak urobiť aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

 • Porota

  Porota pozostáva z 13 členov.

  Za každú kategóriu sú v nej 2 členovia, experti na danú oblasť (2 za divadlo, 2 za výtvarné umenie, 2 za audiovíziu, 2 za dizajn, 2 za hudbu, 2 za literatúru).

  Trinástym členom a zároveň predsedom poroty je predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

  Člen poroty môže byť súčasne členom Akadémie.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo každoročne obmieňať jedného z dvojice členov poroty, expertov na danú oblasť (divadlo, výtvarné umenie, audiovízia, dizajn, hudba, literatúra).

  Porota sa vymenováva iba na aktuálny rok.

 • Proces rozhodovania

  Proces rozhodovania má 7 krokov.

  KROK Č. 1
  Zostavenie longlistu nominovaných akadémiou: 1. – 14. september 2023

  Každý člen akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na Hlavnú cenu (nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (do 35 rokov). Člen Akadémie prioritne nominuje v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ak má však záujem, môže nominovať aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

  Člen Akadémie v nominácii na longlist uvedie:
  – meno umelca, autora, ktorého navrhuje,
  – v akej kategórii (Hlavná cena – audiovízia, divadlo, hudba, literatúra, výtvarné umenie, dizajn, Mladý tvorca – v rovnakých kategóriách),
  – konkrétne dielo, umelecký počin.

  Musí ísť o dielo, ktoré malo v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 svetovú premiéru.
  Môže ísť aj o dielo zrealizované (odohrané, vystavené, vytvorené a pod.) v zahraničí, no umelec je štátnym príslušníkom SR.

  V jednej kategórii môže byť umelec navrhovaný za rôzne diela.

  Týmto nominačným procesom vzniká tzv. longlist.

  V prípade nesprávneho zaradenia diela akademikom na longlist môže vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky umiestniť dané dielo do kategórie, do ktorej spadá na základe zistených skutočností a štatútu.

  KROK Č. 2
  Spracovanie longlistu, overenie údajov, získanie súhlasu umelcov s nomináciou:
  15. – 21. september 2023

  KROK Č. 3
  Zostavenie shortlistu porotcami:
  21. september – 2. október 2023

  Z longlistu vytvoreného členmi akadémie vyberá dvojica porotcov za svoju kategóriu shortlist 3 nominácií (vyberie z longlistu 3 konkrétne diela ako favoritov na ocenenie). Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu, z longlistu aj mimo neho. Nominácia mimo tzv. longlistu akadémie môže prebehnúť len za mimoriadne výnimočných okolností a s mimoriadne dôveryhodným zdôvodnením pre všetkých členov poroty. Takáto nominácia musí byť bez akýchkoľvek pochybností uskutočnená len vo výnimočných prípadoch a obhájiteľná pred všeobecnou odbornou a novinárskou verejnosťou.

  KROK Č. 4
  Príprava podkladov na zasadnutie poroty:
  2. – 27. október 2023

  KROK Č. 5
  Distribúcia podkladov porote:
  2. – 27. október 2023

  KROK Č. 6
  Zasadnutie poroty, rozhodnutie o ocenených:
  22. november 2023

  Všetci porotcovia získavajú pred zasadnutím poroty materiály o všetkých shortlistovaných nominovaných umelcoch, tvorcoch a ich dielach.

  Zasadnutie poroty, na ktorom sa rozhodne o víťazoch, sa uskutoční 22. novembra 2023. Na zasadnutie poroty prichádza dvojica porotcov zladená za svoju kategóriu a má pripravenú (1 slajdovú) obhajobu pre každé nominované dielo (prečo by malo/nemalo získať ocenenie).

  Zasadnutie poroty je neverejné a o jeho priebehu sú členovia povinní zachovávať striktnú mlčanlivosť. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov v deň udeľovania cien.

  Zasadnutie poroty je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov poroty.

  Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za udelenie Hlavnej ceny, ako aj ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen poroty má 1 hlas. V mimoriadnom prípade má predseda poroty právo použiť 2 hlasy.

  V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca sa na galavečere nezverejňujú 3 nominácie, ale len víťaz. V prípade Hlavnej ceny sa na galavečere zverejňujú aj 3 nominovaní.

  V prípade, že sa nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej nominácie, postupuje sa takto:
  – 2 garanti danej kategórie navrhnú nového oceneného z longlistu akadémie,
  – návrh na nového oceneného bude zaslaný členom poroty na odsúhlasenie (per rollam),
  – porota schváli náhradného oceneného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

  KROK Č. 7
  Udelenie cien:
  február 2024

 • Špeciálna cena

  Porota má právo navrhnúť zo shortlistu jednu Špeciálnu cenu v danom ročníku. O udelení Špeciálnej ceny musia rozhodnúť jednohlasne všetci členovia poroty. Ocenenie Špeciálna cena je spojené s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR.